Til Sagsbehandleren

Den Maritime Base har mange års erfaring og succes med at få unge ud af deres misbrug.

De fleste unge responderer meget positivt på den stramme struktur, der er nødt til at være om bord på et sejlskib. De reagerer også positivt på, at det er de samme tydelige voksne, som de skal forholde sig til alle døgnets 24 timer. Når skibet ligger for anker, kan eleverne kun komme i land ved hjælp af gummibåd, og i de første måneder, hvor fristelsen kan være svær at håndtere, ledsages eleverne altid af en voksen der kan støtte dem.

Skibet har mange funktioner og fungerer både som bosted, skole og fartøj. Der skal både hejses sejl, laves mad og læses lektier, og det er i samarbejdet omkring disse ting, at eleverne oplever et fællesskab og opbygger meningsfulde relationer med de voksne ombord. Vi har stor succes med skoledelen, da det er meget svært at pjække eller stikke af. Eleverne har desuden altid mulighed for, med det samme, at spørge om hjælp til lektierne, da de bor sammen med læreren, som de også har en relation til uden for undervisningssammenhænge. Den relation gør også, at de ikke føler sig så pressede i forhold til det skolefaglige. Vi tilbyder undervisning i dansk, engelsk og matematik med efterfølgende eksamen på en af Holbæk Kommunes skoler på enten 9. eller 10. klasse niveau.

Botræning indgår ligeledes som en naturlig del af opholdet. Alle elever har en ugentlig maddag og kommer hjem og kan lave mad til mindst seks personer. Ligesom rutiner omkring vask, rengøring, sengetider og hygiejne er vigtige parametre. Inden opholdets afslutningen udfærdiges en handelplan for hver elev. Den Maritime Base gør meget ud af det efterfølgende efterværn, som vi ved er meget vigtigt for, at de gode resultater fortsætter, når eleven igen står på dansk jord.

Skibet bliver besøgt minimum en gang i kvartalet af opholdsstedets leder, Henrik Oxlund, ligesom der føres tilsyn både på skibet og hjemme på basen. Den Maritime Base har landbase i Vipperød ud til Holbæk fjord. Herfra styres koordineringen af samarbejdet mellem hjem, kommune, sagsbehandler, personale, forældre og elever. Basen er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter § 66, stk. 1, nr. 5, og skibet er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Forløbet

FORLØB

Et ophold på et skibsprojekt er ikke et ferieophold. Det er vigtigt at understrege, at vi stiller krav til eleverne, om aktivt at ville gøre en indsats for at komme ud af de problemer de måtte have, også på de dage der kan være vanskelige og sure.

Der lægges stor vægt på, at eleverne overholder skibets regler, som bl.a. indebærer sikkerhed.

Eleven skal være indstillet på korrigerende og holdningsændrende tiltag fra besætningen, ligesom eleven skal være indstillet på, at alkohol og euforiserende stoffer IKKE må forefindes under opholdet.

Varigheden af en anbringelse varierer fra elev til elev, men vores erfaring siger, at 7 – 10 måneder er det der skal til, for at bryde med fortiden og for at skabe en varig forandring.

Under forløbet forsøger vi, sideløbende med målene i handleplanen, at få eleven til, at forholde sig til fremtiden. Eleven rustes til, hvordan han eller hun handler mest hensigtsmæssigt efter hjemkomsten til Danmark.

TILSYN

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med projektet, og besøger skibet i udlandet, og landbasen når eleverne igen er på dansk grund, for at aflægge eksamen i månederne maj og juni. Derudover føres der tilsyn fra PPR, Holbæk Kommune.

VISITATION

Den Maritime Base varetager selve visitationen i samarbejde med den anbringende kommune. Det gør vi, for at sikre bedst muligt, at den mulige elev er fysisk og psykisk i stand til en længerevarende anbringelse, og for at sikre, at den kommende elev tilhører Den Maritime Bases målgruppe.

Efter visitationen, og når alle parter er enige om, at et forløb på et socialpædagogisk skibsprojekt er den rigtige løsning for den kommende elev, starter forberedelserne med f.eks. vaccinering, udstedelse af pas, obligatorisk lægetjek samt tandlægebesøg. Samtidig udfærdiges papirarbejdet i forbindelse med anbringelsen og billetter bestilles med henblik på en så hurtig afrejse som muligt.

Sidst men ikke mindst, sørger vi for, at der siges ordentlig ”på gensyn” til familien.

EFTERVÆRN

Den Maritime Base, kan tilbyde efterværn til unge, som i løbet af et ophold på skibet fylder 18 år. Efterværnet vil overvejende finde sted på skibet.

INFO

Den maritime base, samarbejder med skibsprojektet EDUKAT i Middelhavet, hvilket gør os ressourcestærke i mange sammenhænge, f.eks. i forhold til visitering og skolesamarbejde.

Dokumenteret effekt

Den Maritime Bases arbejde giver resultater.
Det kan blandt andet ses inden for følgende områder:

9. klasses eksamen

Alle elever der har fuldført et forløb på Den Maritime Base har efterfølgende bestået deres 9. klasses eksamen.

Ingen fraværsdage

I og med at eleverne bor og modtager undervisning på et skib, udelukker vi muligheden for fravær.

Uddannelsesplan

9 ud af 10 af vores elever har en plan for deres fremtid efter et gennemført ophold på Den Maritime Base.

Personlig pleje

Deltagelsen i den daglige drift af skibet bidrager positivt til elevernes sundhed og deres evne til at tage vare på sig selv.

For mere dybdegående information omkring de mange fordele ved socialpædagogiske skibsprojekter henviser vi til denne artikel i LOS – De private sociale tilbuds medlemsblad

DEN MARITIME BASE

Henrik Oxlund
Arnakke Enghave 6
4390 Vipperød

CVR: 32035760

KONTAKT

Tlf. +45 40 30 01 84

© Den Maritime Base 2018